Skoči na glavno vsebino

1 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA BELTINCI 1. OSNOVNI PODATKI Naziv vrtca: Naslov: Telefon: Faks: E-pošta: Spletna stran: Davčna številka: Matična številka: Transakcijski račun: Ravnatelj: Vrtec Beltinci Jugovo 33, 9231 Beltinci 02/ 542 20 90 02/ 542 20 98 vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si http://www.v-beltinci.ms.edus.si 47292067 1122657000 01202-6030633348 Martina Vidonja Odgovorna uradna oseba: ravnateljica Martina Vidonja Datum prve objave kataloga: Katalog je bil objavljen 17.11.2010. Datum zadnje spremembe: 01. 09. 2014 Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki: Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani vrtca: www.vrtecbeltinci.si in v fizični obliki na sedežu Vrtca Beltinci. 2. SPLOŠNI PODATKI O VRTCU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 2.a Organiziranost vrtca in podatki o organizaciji vrtca (kratek opis delovnega področja zavoda): Podatki o organizaciji vrtca (kratek opis delovnega področja vrtca): – P/85.100 Predšolska vzgoja Seznam vseh organizacijskih enot vrtca (naziv organizacijske enote vrtca, naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote) Enota Beltinci, Jugovo 33 vodja enote: Milena Balažic tel.: 02 542 20 90 E-mail: enota.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si Enota Dokležovje, Glavna ulica 15 vodja enote: Sonja Serec tel.: 02 543 13 92 E–mail: enota.doklezovje@siol.net 2 Enota Gančani, Gančani 1 vodja enote: Darja Ošlaj tel.: 02 542 10 40 E-mail: enota.gancani@siol.net Enota Ižakovci, Ižakovci 72a vodja enote: Darinka Gruškovnjak tel.: 02 541 24 73 E-mail: enota.izakovci@siol.net Enota Lipovci, Lipovci 274 vodja enote: Damjana Erjavec tel.: 02 542 10 59 E-mail: enota.lipovci@siol.net Enota Melinci, Melinci 64 vodja enote: Metka Sobočan tel.: 08 20 57 500 E-mail: enota.melinci@siol.net Organiziranost vrtca: Stran 6, Priloga št. 1 – organiziranost vrtca 2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij: Pristojne osebe: Martina Vidonja, ravnateljica Tel.: 02 542 20 90 Faks: 02 542 20 98 e-naslov: martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si Urška Raščan, svetovalna delavka Tel.: 02 542 20 91 e-naslov: urska@v-beltinci.ms.edus.si Štefan Forjan, računovodja Tel.: 02 542 20 93 e-naslov: stefan.forjan@v-beltinci.ms.edus.si Gregor Zver, vodja prehrane in ZHR Tel: 02 542 20 99 e-naslov: gregor.zver@v-beltinci.ms.edus.si Lilijana Ritlop, poslovna sekretarka Tel.: 02 542 20 90 e-naslov: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si Marija Sraka, vodja kuhinje Tel.: 02 542 20 97 3 2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov): Notranji predpisi in interni akti vrtca: • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci • Hišni red Vrtca Beltinci (enota Beltinci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipovci, Melinci) • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva • Pravilnik o računovodstvu • Navodila za kroženje knjigovodskih listin v Vrtcu Beltinci • Register tveganj Vrtec Beltinci • Navodila za delo popisne komisije, drugih služb in delavcev, udeleženih pri popisnih aktivnostih • Pravilnik o obliki, uporabi in hrambi pečatov • Pravilnik o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok vključenih v vzgojnovarstvene programe v Vrtcu Beltinci • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Beltinci • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Beltinci (dopolnitev) • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov Vrtca Beltinci • Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Vrtcu Beltinci • Navodila za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb • Pravilnik o kriterijih in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti • Pravilnik o varstvu pri delu • Pravilnik o odgovornosti • Pravilnik o uporabi službenih vozil • Pravila zavoda Vrtca Beltinci • Poslovnik sveta zavoda • Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih • Interna pravila Vrtca Beltinci • Poslovnik kakovosti Vrtca Beltinci • Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci • Poslovnik Sveta staršev Vrtca Beltinci • Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih Državni predpisi (z delovnega področja vrtca): • Zakon o zavodih • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji • Kolektivna pogodba za javni sektor • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti RS • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 4 • Zakon o javnih uslužbencih • Zakon o delovnih razmerjih • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja • Zakon o varstvu osebnih podatkov • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja • Zakon o splošnem upravnem postopku • Zakon o javnem naročanju • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije • Zakon o računovodstvu • Zakon o šolski inšpekciji Vrtec • Zakon o vrtcih • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu • Pravilnik o publikaciji vrtca • Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje • Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo • Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje Zakonodaja dostopna na: – Register predpisov Republike Slovenije – Služba Vlade RS za zakonodajo – Uradni list RS – Ministrstvo za šolstvo in šport – Občina Beltinci 2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov): Predlog predpisov: Vrtec ni predlagatelj predpisov 5 2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih: Seznam strateških in programskih dokumentov Razvojni načrt vrtca Letni delovni načrt (LDN) Letno poročilo vrtca Finančni načrt vrtca 2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom: Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih Postopek imenovanja ravnatelja vrtca Postopek registracije vrtca in vpisa sprememb v SR Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc 2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja: Seznam evidenc: Evidenca vpisanih in vključenih otrok – ni prosto dostopna Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč – ni prosto dostopna Evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja – ni prosto dostopna Evidenca o poškodbah pri delu – ni prosto dostopna Evidenca zaposlenega delavca – ni prosto dostopna Evidenca o plači zaposlenega delavca – ni prosto dostopna 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta na: www.vrtecbeltinci.si Fizični dostop: Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Vrtca Beltinci, Jugovo 33, 9231 Beltinci. 6 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) – podatki o možnosti vpisa otroka v vrtec – podatki o višini plačila oskrbnine 7 ORGANIZIRANOST VRTCA PREDSTAVLJA Priloga 1 ORGANIZACIJSKA SHEMA VZGOJITELJI IN OSTALI ZAPOSLENI RAVNATELJICA OPZHR VODJE ENOT SVETOVALNA DELAVKA RA ČUNOVODJA POSLOVNI SEKRETAR KUHARJI POMOŽNI KUHARJI ČISTILCI 8

(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost